Reklama

Kto je online

V stránke 6 hostí a nikto prihlásený

Štatistika

Čítanosť článkov
490173

Skôr než príde bager

KadibudkaByrokracia

 • vytýčenie vlastníckej hranice pozemku (zakreslené v katastrálnej mape) vykonáva geodet podľa existujúcej dokumentácie a ďalších podkladov, ktoré preberá z katastrálneho úradu
 • pri vytýčení vlastníckych hraníc pozemkov geodet do terénu prenesie polohy lomových bodov hraníc pozemkov (podľa mapového podkladu). O vytýčení sa spíše protokol a na jeho základe geodet vypracuje dokumentáciu o vytýčení. Jej kópiu, vrátane kópie protokolu, potom vydá objednávateľovi vytýčenia a zároveň aj miestne príslušnému katastrálnemu úradu.
 • s načrtnutou hranicou pozemku musia byť oboznámení úplne všetci vlastníci parciel, ktorí majú vytýčenú hranicu spoločnú. Jednotliví vlastníci týchto parciel môžu vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s priebehom vytýčenej hranice, a to v takzvanom vytyčovacom protokole. Ten je následne uložený medzi dokumentáciu katastrálneho úradu. Pritom ale platí, že neprítomnosť suseda nie je pri vytyčovaní vôbec na škodu. Potom mu totiž objednávateľ vytýčenia zašle len kópiu protokolu a vopred sa tak vyhne možným problémom.

 

Prípravné práce:

 • vybudovanie provizórneho WC
 • búda na skladovanie materiálu
 • oplotenie pozemku buď trvalo, alebo aspoň dočasným riešením
 •  vyriešiť dodávky vody a elektriky
 •  včas sa nechať poistiť proti krádeži a vandalizmu

 

Informačná tabuľa, ktorá musí byť umiestnená na každom stavenisku:

Názov stavby:                      Rodinný dom

Stavba povolená:                Okresný úrad, odbor ŽP, Martin č. pov.: 223/lP, dňa 10. 5. 2013

Stavebník:                            Janko Hraško a manželka Fazuľka

Termíny výstavby podľa

stavebného povolenia:      začatie august 2013, ukončenie december 2017

Stavebný dozor:                  Ing. Jožko Púčik

 

Vytýčenie rodinného domu

 • vytyčovanie rodinných domov vykonáva geodet vždy podľa dodanej projektovej dokumentácie. Projektant staviteľa vyzve, aby navštívil geodeta a vytýčenie rodinného domu si u neho objednal, často i konkrétneho osvedčeného geodeta odporučí. Priestorové vytýčenie sa väčšinou vykonáva zaistením smerov obvodových stien stavby na drevených lavičkách. Výškové vytýčenie potom geodet vykoná vo vzťahu k záväznému výškovému systému, ale len ak to vyžaduje stavebný úrad, či to vyplýva zo samotného projektu.
 •  vytýčené body je dôležité preniesť na také miesta, aby nezasahovali do staveniska a až ich prieniky tvorili samotné hranice domu
 • geodet môže výškové vytýčenie previesť len v relatívnom výškovom systéme, ktorý sa vzťahuje k výškam terénu, okolitým stavbám a podobne. Geodet nakoniec vystaví vytyčovací protokol, ktorý bude staviteľ musieť neskôr doložiť k žiadosti o kolaudačné konanie.

 

Foto: sxc.hu

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies